loading
 

Obchodní podmínky pro Market

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Blindbox s.r.o., se sídlem Evropská 645/96, Dejvice, Praha 6, 16000, identifikační číslo: 03124070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 227813 je provozovatelem internetového serveru market.blindbox.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): https://market.blindbox.cz (dále jen "Market"), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží (dále také jen „Nabídky“) inzerujících uživatelů serveru (dále také jen „Inzerenti“), za níže uvedených podmínek. V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti Blindbox s.r.o., se sídlem Evropská 645/96, Dejvice, Praha 6, 16000, identifikační číslo: 03124070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 227813 spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. POPIS A SLUŽBY

Market je zaměřen na zobrazování jednotlivých Nabídek Inzerentů za účelem výměny a prodeje zboží Zájemcům o takové zboží (dále jen „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Nabídek zveřejněných na Marketu.

 

3. REGISTRACE INZERENTA

3.1. Inzeráty jsou na Market oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Marketu.

3.2. Inzerent, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Marketu, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Nabídku. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele elektronickou formou odvolat, a to na e-mailové adrese info@blindbox.cz. Provozovatel garantuje Inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.

3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Inzerent je povinen vkládat do Marketu pouze Nabídky, které se týkají sběratelských figurek nabízených na internetovém obchodě www.blindbox.cz a Nabídky jim podobné. Provozovatel je oprávněn Nabídky, které nesplňují tato kritéria z Marketu odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Za obsah Nabídky odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky. Inzerent je povinen při zadávání Nabídky dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.

4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Nabídky a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Nabídce nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

4.4. V případě, že Inzerent připojí k Nabídce fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Nabídky na Market Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Nabídky na Marketu a ke způsobům užití v souladu s určením obchodu Blindbox.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

4.5. Inzerent nesmí k Nabídce připojovat fotografie z Nabídek jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo z Marketu odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.

4.7. Inzerent je v Nabídce povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží, včetně údajů o případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží.

4.8. V jedné Nabídce může být inzerována pouze jeden typ zboží. Inzerent je oprávněn v jedné Nabídce inzerovat tentýž typ zboží ve více exemplářích.

4.9. Inzerent není oprávněn vkládat na Market duplicitní Nabídky. Duplicitní Nabídkou se rozumí Nabídka shodná s jinou Nabídkou a nebo Nabídka prostřednictvím které je nabízeno shodné zboží za obdobných podmínek.

4.10. Inzerent je v rozhraní při vkládání Nabídky povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Nabídky, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, z Marketu odstranit bez náhrady. Rozsah Nabídky nesmí překročit limity stanovené Marketem při zadávání Nabídky.

4.11. Inzerentem vložená Nabídka je na Marketu zobrazována po dobu 30 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Nabídky může Nabídku prodloužit (po e-mailovém upozornění) na dalších 30 dní, v opačném případně bude Nabídka z Marketu stažena.

4.12. Přehled Nabídek konkrétního Inzerenta se zobrazuje v samostatné záložce po přihlášení Inzerenta v jeho uživatelském účtě.

4.13. K vytvoření Nabídky Inzerentem je nutné být přihlášen. Nabídku lze vytvořit kliknutím na tlačítko "Vytvořit Nabídku" v uživatelském účtě.

4.14. Nabídka Inzerenta musí být Provozovatelem nejdříve schválena. Poté se Nabídka zobrazí ve výpisu Nabídek v Marketu. O schválení Nabídky informuje Provozovatel Inzerenta e-mailem.

4.15. Inzerent je oprávněn jím vloženou Nabídku ze Marketu kdykoli odstranit.

4.16. Inzerent bude případným Zájemcem kontaktován na jeho uvedené kontaktní údaje v Nabídce.

4.17. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží nese plně Inzerent a Zájemce.

4.18. Provozovatel je oprávněn Nabídky, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.

4.19. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Nabídky, vyžadují-li to změny Marketu či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

4.20. Jednotlivé Nabídky mohou být za účelem zobrazování na Marketu zařazovány do různých kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Nabídek na Marketu, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Marketu do fotografií připojených Inzerentem k Nabídce a zobrazovaných na Marketu.

4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Nabídky z hlediska pravopisných chyb nebo překlepů v textu před zobrazením Nabídky v Marketu. Gramatickou úpravou Nabídky nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Nabídce, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a že Zájemce je oprávněn zboží koupit.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

5.1.    Plné znění podmínek ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.blindbox.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu do Marketu a zároveň vymazat celou historii Nabídek Inzerentů, kteří se po dobu jednoho roku do Marketu nepřihlásili.

6.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 20. 6. 2016.